Zakat

Pernahkah anda mendengar kata ZAKAT ? Bagi umat muslim, zakat bukan lagi hal yang tabuh. Melainkan suatu kewajiban dan terdapat di dalam rukun islam yang keempat.

Zakat secara bahasa artinya suci atau bersih. Menurut istilah, zakat artinya sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh orang kaya kepada orang miskin sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum islam.

Zakat merupakan usaha penyucian diri dari kemungkinan tercampurnya harta si pemilik harta yang sangat mencintai hartanya secara berlebih-lebihan.

Ada beberapa macam zakat. Diantaranya, yaitu zakat fitrah, zakat mal, dan lain-lain.

Jika ingin mengetahui lebih banyak silahkan download di sini

Makna Hari dalam Islam

Syekh Abi Nasrun Muhammad Bin Abdurrahman Al Hamdany dalam ‘Rahasia di Balik Tujuh Nama Hari’ mengatakan bahwa setiap hari memiliki makna sehubungan peristiwa yang melatarinya.
Hari Jumat dimaknai Rasulullah sebagai hari mempererat silaturahmi dan pernikahan. Para Nabi melakukan pernikahannya di hari tersebut, seperti: Nabi Adam As dengan Hawa; Nabi Yusuf As dengan Zulaikha; Nabi Musa As dengan Shafura; Nabi Sulaiman As dengan Ratu Bilqis; Nabi Muhammad Saw dengan Khadijah serta Aisyah; dan Ali bun Abi Thalib dengan Fatimah.
Hari Sabtu merupakan hari tipu daya dan penipuan. Rasulullah Saw menuturkan, di hari ini orang-orang Quraisy melakukan tipu daya di Darun Nadwah dan Nabi Yusuf As diperdaya saudaranya. Selain itu, para nabi semisal Nabi Nuh As, Nabi Musa As, Nabi Shaleh As, dan Nabi Isa As diperdaya oleh kaumnya.
Hari Ahad disebut Rasulullah Saw sebagai hari tanam dan meramaikan. Di hari ini, Allah memulai mencipatkan dunia dan meramaikan isinya dengan falak, bintang, neraka, bumi, laut, anggota tubuh anak Adam dan waktu.
Hari Senin misalnya, disebut Rasulullah Saw sebagai hari bepergian dan hari perdagangan. Karena di hari itu Nabi Syits pergi berdagang dan dia memperoleh laba dalam perdagangannya. Sebagian ulama menuturkan tujuh keistimewaan hari Senin: Naiknya Nabi Idris As ke langit, Nabi Musa As perdi ke Gunung Thur, diturunkannya dalil wahdaniyah, Rasulullah dilahirkan dan wafat, diturunkannya permulaan perkara pada Rasulullah Saw, ditampakkannya amalan umat Muhammad Saw.
Hari Selasa, disebut Rasulullah Saw. sebagai hari darah sebab di hari itu Siti Hawa haid dan anak Adam (Habil) dibunuh saudaranya. Beberapa ulama mengatakan bahwa di hari Selasa, tujuh jiwa telah dibunuh: Jirjis As, Nabi Yahya As, Nabi Zakariya As, tukang sihir Fir’aun, Asiyah binti Muzachim (istri Fir’aun), orang yang mempunyai sapi dari bani Israel, dan Habil, putra Nabi Adam As.
Hari Rabu adalah hari nahas Menurut Rasulullah Saw Allah menenggelamkan Fir’aun dan kaumnya di Laut Merah dan pada hari itu juga Allah mengazab kaum ‘Ad, kaum Tsamud dan kaumnya Nabi Shaleh. Selain itu, di hari Rabu, Allah telah menghancurkan 7 orang kafir dengan menggunakan 7 perkara: ‘Auj bin Unuq dihancurkan dengan burung hud-hud, Qarun dengan menenggelamkannya ke dalam bumi, Fir’aun dengan Laut Merah-Nya, Namrud dengan nyamuk, kaum Luth dengan batu, Syadad bi ‘Ad dengan teriakan Jibril As, dan kaum ‘Ad dengan angin kencang.

Hari Kamis merupakan hari dilaksanakannya hajat. Karena pada hari itu, kata Rasulullah Saw, Nabi Ibrahim As menemui Raja Mesir hingga terlaksana hajatnya dan ia diberi seorang wanita bernama Siti Hajar; keluarnya oang yang memberi minum dari penjara dan berhasil selamat setelah bertemu raja; masuknya saudara-saudara Nabi Yusuf As ke istana dan mereka mendapatkan bermacam kenikmatan; masuknya Bunyamin ke Mesir dan kemudian ia mendapatkan Nabi Yusuf As yang sudah berada di istana; masuknya Nabi Ya’qub As ke Mesir dan ia mendapatkan suasana aman; masuknya Nabi Musa As ke Mesir lalu ia memperoleh orang Qibthiy; dan masuknya Nabi Muhammad Saw ke Mekkah dan beliau mendapatkan orang kafir menyerah kepada kaum muslimin.

Makna Valentine Menurut Islam

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumiini, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lainhanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta(terhadap Allah).” (Surah Al-An’am : 116)VALENTINE atau hari kasih sayang, yang jatuh pada tanggal 14 Februari ini telah dinantikan oleh para kaum remaja maupun dewasa, muslim dan non muslim. Bagi non muslim, bukan sebuah masalah jika mereka merayakan hari kasih sayang ini. Tapi, bagaimana dengan orang yang beragama Islam ? Apakah sepatutnya mereka ikut merayakannya juga ???

SEJARAH VALENTINE:

Sungguh merupakan hal yang ironis(menyedihkan/tidaksepatutnya terjadi) apabila telinga kita mendengar bahkan kita sendiri ‘terjun’dalam perayaan Valentine tersebut tanpa mengetahui sejarah Valentine itusendiri. Valentine sebenarnya adalah seorang martyr (dalam Islam disebut’Syuhada’) yang kerana kesalahan dan bersifat ‘dermawan’ maka dia diberigelaran Saint atau Santo.

Pada tanggal 14 Februari 270 M, St. Valentine dibunuh karenapertentangannya (pertelingkahan) dengan penguasa Romawi pada waktu itu iaituRaja Claudius II (268 – 270 M). Untuk mengagungkan dia (St. Valentine), yangdianggap sebagai simbol ketabahan, keberanian dan kepasrahan dalam menghadapicubaan hidup, maka para pengikutnya memperingati kematian St. Valentine sebagai’upacara keagamaan’.
Tetapi sejak abad 16 M, ‘upacara keagamaan’ tersebut mulaiberansur-ansur hilang dan berubah menjadi ‘perayaan bukan keagamaan’. HariValentine kemudian dihubungkan dengan pesta jamuan kasih sayang bangsa Romawikuno yang disebut “Supercalis” yang jatuh pada tanggal 15 Februari.
Setelah orang-orang Romawi itu masuk agamaNasrani(Kristian), pesta ‘supercalis’ kemudian dikaitkan dengan upacara kematian St. Valentine. Penerimaanupacara kematian St. Valentine sebagai ‘hari kasih sayang’ juga dikaitkandengan kepercayaan orang Eropah bahwa waktu ‘kasih sayang’ itu mulai bersemi’bagai burung jantan dan betina’ pada tanggal 14 Februari
Dalam bahasa Perancis Normandia, pada abad pertengahanterdapat kata “Galentine” yang bererti ‘galant atau cinta’. Persamaan bunyiantara galentine dan valentine menyebabkan orang berfikir bahwa sebaiknya parapemuda dalam mencari pasangan hidupnya pada tanggal 14 Februari. Denganberkembangnya zaman, seorang ‘martyr’ bernama St. Valentino mungkin akan terusbergeser jauh pengertiannya(jauh dari erti yang sebenarnya). Manusia pada zamansekarang tidak lagi mengetahui dengan jelas asal usul hari Valentine. Di manapada zaman sekarang ini orang mengenal Valentine lewat (melalui) greeting card,pesta persaudaraan, tukar kado(bertukar-tukar memberi hadiah) dan sebagainyatanpa ingin mengetahui latar belakang sejarahnya lebih dari 1700 tahun yanglalu.
  Dari sini dapatdiambil kesimpulan bahwa moment(hal/saat/waktu) ini hanyalah tidak lebihbercorak kepercayaan atau animisme belaka yang berusaha merosak ‘akidah’ muslimdan muslimah sekaligus memperkenalkan gaya hidup barat  dengan kedok percintaan(bertopengkanpercintaan), perjodohan dan kasih sayang.
“ Dan janglah kamu megikuti apa yang kamu tidak mempunyaipengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati,semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya”. (Surah Al-Isra : 36)
 Dalam Islam kata“tahu” berarti mampu mengindera(mengetahui) dengan seluruh panca indera yangdikuasai oleh hati. Pengetahuan yang sampai pada taraf mengangkat isi danhakikat sebenarnya. Bukan hanya sekedar dapat melihat atau mendengar. Bukanpula sekadar tahu sejarah, tujuannya, apa, siapa, kapan(bila), bagaimana, dandi mana, akan tetapi lebih dari itu.
 Oleh kerana itu Islamamat melarang kepercayaan yang membonceng(mendorong/mengikut) kepada suatukepercayaan lain atau dalam Islam disebut Taqlid.
 Hadis Rasulullahs.a.w: “ Barang siapa yang meniru atau mengikuti suatu kaum (agama) maka diatermasuk kaum (agama) itu”.

Firman Allah s.w.t.dalam Surah AL Imran (keluarga Imran) ayat 85 : “Barangsiapa yang mencari agamaselain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”.

Hal-hal yang harus di beri Perhatian:

 Dalam masalahValentine itu perlu difahami secara mendalam terutama dari kaca mata agamakerana kehidupan kita tidak dapat lari atau lepas dari agama (Islam) sebagaipandangan hidup. Berikut ini beberapa hal yang harus difahami di dalam masalah’Valentine Day’.
 1. Prinsip / Dasar
 Valentine Day adalahsuatu perayaan yang berdasarkan kepada pesta jamuan ‘supercalis’ bangsa Romawikuno di mana setelah mereka masuk Agama Nasrani (kristian), maka berubahmenjadi ‘acara keagamaan’ yang dikaitkan dengan kematian St. Valentine.
 2. Sumber Asasi
 Valentine jelas-jelasbukan bersumber dari Islam, melainkan bersumber dari rekaan fikiran manusiayang diteruskan oleh pihak gereja. Oleh kerana itu lah , berpegang kepada akalrasional manusia semata-mata, tetapi jika tidak berdasarkan kepadaIslam(Allah), maka ia akan tertolak.
 Firman Allah swtdalam Surah Al Baqarah ayat 120 :
 “Orang-orang Yahudidan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agamamereka”.
Katakanlah : “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk(yang sebenarnya)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan merekasetelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindungdan penolong bagimu”.
 3. Tujuan
 Tujuan mencipta danmengungkapkan rasa kasih sayang di persada bumi adalah baik. Tetapi bukanseminit untuk sehari dan sehari untuk setahun. Dan bukan pula bererti kitaharus berkiblat kepada Valentine seolah-olah meninggikan ajaran lain di atasIslam. Islam diutuskan kepada umatnya dengan memerintahkan umatnya untukberkasih sayang dan menjalinkan persaudaraan yang abadi di bawah naungan AllahYang Maha Pengasih dan Penyayang. Bahkan Rasulullah s.a.w. bersabda :“Tidakberiman salah seorang di antara kamu sehingga ia cinta kepada saudaranyaseperti cintanya kepada diri sendiri”.
 4. Operasional
 Pada umumnya acaraValentine Day diadakan dalam bentuk pesta pora dan huru-hara.
 Perhatikanlah firmanAllah s.w.t.: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudarasyaithon dan syaithon itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Surah Al Isra: 27)
 Surah Al-Anfal ayat63 yang berbunyi :  “…walaupun kamumembelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapatmempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka.Sesungguhnya Dia (Allah) Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
Sudah jelas ! Apapun alasannya, kita tidak dapat menerimakebudayaan import dari luar yang nyata-nyata bertentangan dengan keyakinan(akidah) kita. Janganlah kita mengotori akidah kita dengan dalih toleransi dansetia kawan. Kerana kalau dikata toleransi, Islamlah yang paling toleransi didunia.
 Sudah berapa jauhkahkita mengayunkan langkah mengelu-elukan(memuja-muja) Valentine Day ? Sudahsemestinya kita menyedari sejak dini(saat ini), agar jangan sampai terperosoklebih jauh lagi. Tidak perlu kita irihati dan cemburu dengan upacara dan bentukkasih sayang agama lain. Bukankah Allah itu Ar Rahman dan Ar Rohim. Bukan hanyasehari untuk setahun. Dan bukan pula dibungkus dengan hawa nafsu. Tetapi yangjelas kasih sayang di dalam Islam lebih luas dari semua itu. Bahkan Islam itumerupakan ‘alternatif’ terakhir setelah manusia gagal dengan sistem-sistemlain.
 Lihatlah kebangkitanIslam!!! Lihatlah kerosakan-kerosakan yang ditampilkan oleh peradaban Baratbaik dalam media massa, televisyen dan sebagainya. Karena sebenarnya Barathanya mengenali perkara atau urusan yang bersifat materi. Hati mereka kosongdan mereka bagaikan ‘robot’ yang bernyawa.
MARI ISTIQOMAH (BERPEGANG TEGUH)


 Perhatikanlah FirmanAllah
 “…dan sesungguhnyajika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnyakamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim”.
 Semoga Allahmemberikan kepada kita hidayahNya dan ketetapan hati untuk dapat istiqomahdengan Islam sehingga hati kita menerima kebenaran serta menjalankan ajarannya.
 Tujuan dari semua ituadalah agar diri kita selalu taat sehingga dengan izin Allah s.w.t. kita dapatberjumpa dengan para Nabi baik Nabi Adam sampai Nabi Muhammad s.a.w.
 Firman Allah s.w.t.:
 “Barangsiapa yangtaat kepada Allah dan RasulNya maka dia akan bersama orang-orang yang diberinikmat dari golongan Nabi-Nabi, para shiddiq (benar imannya), syuhada, sholihin(orang-orang sholih), mereka itulah sebaik-baik teman”..

 

Fakta Tentang Islam

Sebagian orang masih banyak yang meragukan tentang kebenaran agama islam ini, tak kecuali adalah mereka yang telah mengaku sebagai muslim. Makanya perlu kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang hak dengan beberapa fakta dibawah ini :1. Nama “Muhammad” adalah nama yang paling populer di seluruh dunia (walaupun salah mahomed..mohammed..dll) dan menempati urutan nomor dua di negara Inggris untuk nama bayi laki-laki ( urutan pertama ditempati oleh nama ‘Jack’ )

2. Albania merupakan negara satu-satunya di benua Eropa yang 90% penduduknya beragama Islam

3. Kata-kata berikut ini diserap dari bahasa Arab : Algebra, Zero, Cotton, Sofa, Rice, Candy, Safron, Balcony, bahkan ‘Alcohol’ juga berasal dari bahasa Arab, Al-Kuhl, yang mempunyai arti bubuk

4. Beberapa ayat di dalam Al-Qur’an menggambarkan pentingnya persamaan hak antara pria dan wanita ( secara perhitungan matematik ). Kata “Pria” dan “Wanita” di dalam Al-Qur’an sama-sama berjumlah 24

5. Tidak ada apa-apa di dalam Ka’bah

6. Islam merupakan agama yang pertumbuhannya paling cepat di dunia menurut banyak sumber, diperkirakan akan menjadi agama nomor 1 pada tahun 2030

7. Umat Hindu percaya bahwa di dalam Ka’Bah ada salah satu dari Tuhan mereka yang bernama ‘Shiva Lingam‘

8. Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji hanya 2 kali dalam hidupnya

9. Jikalau sekarang Al-Qur’an dihancurkan, maka versi arab dari Al-Qur’an akan segera di-recover oleh jutaan muslim, yang disebut Huffaz yang telah menghafalkan kata-kata di dalam Al-Qur’an dari mulai awal sampai dengan akhir ayat.

10. Nama original dari kota suci Madinah adalah “Yasthrib”

11. pemeluk Islam bertambah 2,9% per tahun. Pertumbuhan ini lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk bumi sendiri yang hanya 2,3% per tahun.

12. Berdasarkan data dari Departmen Pertahanan Amerika Serikat. Dari 1,4 juta prajurit di militer Amerika, diperkirakan ada sekitar 3.700 yang beragama Islam ( Muslim ).

13. islam menyebar ke bumi nusantara ketika Nabi Muhammad masi hidup

14. Sebanyak 8 juta orang Muslim yang kini ada di AS dan 20.000 orang AS masuk Islam setiap tahun setelah peristiwa 9/11

15. Jasad Nabi Muhammad pernah ingin dicuri 2 kali, namun kedua2nya gagal dan salah satu yang mencuri dihilangkan oleh Allah dari bumi

16. Jasad Firaun (Ramses II) yang tenggelam di laut merah, Baru ditemukan
oleh arkeolog Giovanni Battista Belzoni tahun 1817. setelah 3000 tahun berada di bawah tanah dan pasir

17. Al Qur’an adalah satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal jutaan manusia (Hafidz/penghafal Al Qur’an) sehingga keaslian/kesuciannya selalu terjaga.

18. Jika agama lain bisa punya lebih dari 4 versi kitab suci yang berbeda satu dengan lainnya, maka Al Qur’an hanya ada satu dan tak ada pertentangan di dalamnya:

19. Para astronot telah menemukan bahwa planet Bumi itu mengeluarkan semacam radiasi yang berpusat di kota Mekah, tepatnya berasal dari Ka’Bah. Yang mengejutkan adalah radiasi tersebut bersifat infinite ( tidak berujung ), radiasi tersebut menembus planet mars dan masih berlanjut. peneliti mempercayai bahwa radiasi ini memiliki karakteristik dan menghubungkan antara Ka’Bah di di planet Bumi dengan Ka’bah di alam akhirat.
Spoiler for sumber:
http://www.indomp3z.us/archive/index.php/t-88731.html

20. Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa batu Hajar Aswad merupakan batu tertua di dunia dan juga bisa mengambang di air.

21. Shalat yang pertama dilakukan oleh Rasulallah Saw menghadap Masjidil Haram adalah shalat Ashar bersama para sahabat, setelah sebelumnya berkiblat ke Masjidil Baitul Maqdis selama enam belas bulan.

22. IBRAHIM adalah “Bapak” dari tiga agama besar, yakni “Judaisme”, “Nasrani”, dan “Islam”.

23. Malaikat tidak terhitung jumlahnya dan hanya Allah yang mengetahuinya.

24. Islam, berarti “submisi” atau “menyerah” kepada satu Tuhan, Allah. “Islam” juga berasal dari kata “salam”, “perdamaian” dan yang kedua dalam arti “berserah diri”. demikian, arti dari “Islam” adalah “kedamaian yang sempurna yang datang bila kita hidup berserah diri kepada Allah”.

25. Rasulullah pernah membelah bulan menjadi 2 bagian, dengan hanya menunjuk bulan dengan jarinya. diabadikan Allah dalam al-Qur’an surah Al-Qamar ayat 1: “Sungguh telah dekat hari qiamat, dan bulan pun telah terbelah.”

26. sebelum Nabi Ibrahim menginjakkan kakinya ke tanah Makkah sudah ada bangunan Ka’bah yang telah dibangun oleh malaikat dan generasi
sebelum Nabi Ibrahim as. Hal itu dapat dipahami dari kata “Yarfa’u” meninggikan berarti meninggikan bangunan yang sudah ada.
sumber : http://www.acehforum.or.id/sejarah-p…ah-t17975.html

27. Aliran sesat di Indonesia dalam rentangan waktu selama 6 tahun saja (2001 – 2006) telah mencapai angka 250 aliran.

28. Rasulullah menyebutkan ada 73 golongan dalam islam, dan hanya 1 yang akan masuk jannah yaitu “Al Jama’ah”.

29. Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, namun ingatannya sangat kuat dan sangat cerdas.

30. kata2 terakhir Nabi Muhammad sebelum wafat adalah “Ummatii … ummatii … ummatii” yang mengungkapkan betapa besar cintanya kepada umatnya.

31. Selama 23 kali perang semasa Rasulullah memimpin, hanya sekali kekalahan yang di derita kaum muslimin, yakni, perang uhud

32. Musa A.S adalah nama yang paling sering disebut dalam Al-Qur’an, sedangkan maryam adalah satu2nya nama perempuan yang disebut dalam Al-Qur’an.

33. Al-Qur’an adalah buku terlaris di benua eropa.

34. Semua anak Nabi Muhammad, yakni, Al-Qasim,Abdullah dan Ibrahim, meninggal kurang lebih pada usia 2 tahun. Allah sengaja memanggil mereka lebih awal agar kaum muslimin tidak mengangkat mereka menjadi rasul yang baru.

35. Imam Ali bin Abi Thalib adalah satu-satunya orang yang pernah lahir di dalam Ka’bah.

36. Hajar Aswad itu diturunkan dari surga, warnanya lebih putih daripada susu, dan dosa-dosa anak cucu Adamlah yang menjadikannya hitam.

37. Al Khowarizmi (matematika), Jabir Ibn Hayyan (kimia), Ibnu Khaldun (sosiologi dan sejarah), Ibnu Sina (kedokteran), Ar Razi (kedokteran), Al Biruni (fisika), Ibnu Batutah (antropologi) adalah contoh dari ratusan cendikiawan muslim yang menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan modern.

38. Hijir Ismail ini dahulu merupakan tempat tinggal Nabi Ismail, disitulah Nabi Ismail tinggal semasa hidupnya dan kemudian menjadi kuburan beliau dan juga ibunya.

39. Maqom Ibrahim bukanlah kuburan Nabi Ibrahim sebagaimana dugaan atau pendapat sebagian orang. Maqom Ibrahim adalah batu pijakan pada saat Nabi Ibrahim membangun Ka’bah.

40. pasukan Salib datang ke Timur ketika Khalifah Bani Abbas berada dalam masa kemunduran. Tak diduga, banyak anggota pasukan Salib tertarik kepada Islam dan kemudian menggabungkan diri dengan pasukan Salib lainnya. Thomas Arnold, dalam Al Da’wah ila Al Islam, menyebutkan bahwa mereka masuk Islam setelah melihat kepahlawanan Salahuddin sebagai cerminan ajaran Islam.